Tải xuống EZTalking APP
Thực hành luyện nói để nâng cao khả năng giao tiếp thực tế


Giáo trình phổ biến

Bài học giáo trình chứa văn bản nội dung, phát âm mẫu và hướng dẫn người dùng luyện tập nói theo từng câu

Book Image

Unit 7: Places in Town

Demo
Bắt đầu luyện tập
Book Image

Unit 6: Jobs

Demo
Bắt đầu luyện tập
Book Image

Unit 5: Shapes

Demo
Bắt đầu luyện tập
Book Image

Unit 4: Sports

Demo
Bắt đầu luyện tập
Book Image

Unit 3: Color

Demo
Bắt đầu luyện tập
Book Image

Unit 2: Clothes

Demo
Bắt đầu luyện tập